Klantenservice
+31 (0)30 638 00 00

IBK Airconditioning & Koudetechniek realiseert een duurzaam werk- en productieklimaat voor de industrie-, utiliteits- en foodsector. Door continu te innoveren met oog voor het welzijn van mensen dragen wij maximaal bij aan een gezonde, groene wereld.

block-image
AIRCONDITIONING

Onze klimaatinstallaties bieden mensen maximaal comfort. Door middel van intelligente temperatuurbeheersing helpen we onze klanten om een ideale omgeving te creëren waarin het prettig wonen, werken of recreëren is.

koudetechniek

Met innovatieve installaties helpen wij onze klanten om topprestaties te leveren. Onze hoogwaardige installaties staan garant voor de juiste procestemperatuur en optimale productkwaliteit.

think people

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om een gezonde, groene toekomst. Dat doen we door slim te innoveren en continu te verbeteren. Voor onze mensen. Voor onze klanten. En voor hun klanten.

Inkoopvoorwaarden

Onze overeenkomsten strekkende tot (in)koop van zaken en/of het door u verlenen van diensten worden mede beheerst door onze algemene inkoopvoorwaarden, KvK Utrecht onder nummer 30225455, tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Zie onderstaand de volledige tekst van deze voorwaarden..
Pagina 1 van 20
Algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden IBK B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30225455
Artikel 1 Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing c.q. worden gehanteerd door IBK B.V., en haar dochter- en/of zustervennootschappen.
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Opdrachtnemer; iedere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtgever, zie hierna, over het sluiten van een overeenkomst onderhandeld of die een offerte uitbrengt, en/of met wie de opdrachtgever een overeenkomst aangaat.
Opdrachtgever; IBK B.V. of een van haar hierboven genoemde dochtermaatschappijen.
Opdracht; de door opdrachtgever aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden tot levering van goederen of het uitvoeren van werkzaamheden.
De overeenkomst; iedere overeenkomst in verband met de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen, alsmede iedere aanvulling daarop of wijzigingen daarin.
Uitvoering van werken; het verrichten van uitvoeringswerkzaamheden, ontwerpwerkzaamheden daaronder begrepen, zoals het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten en de levering goederen.
Hoofdaannemingsovereenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en haar opdrachtgever.
Bouwdirectie; de directie volgens de hoofdaannemingsovereenkomst dat wil zeggen de overeenkomst tussen de opdrachtgever en haar opdrachtgever.
1.3. Wanneer de overeenkomst ziet op de levering van zaken is naast het algemene gedeelte van deze voorwaarden het bepaalde in het bijzondere gedeelte van toepassing. Als er sprake is van tegenstrijdigheid gaat het bijzondere gedeelte inkoopvoorwaarden voor op het algemene gedeelte.
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werken, dan is naast het algemeen gedeelte tevens het bijzondere gedeelte onderaannemingsvoorwaarden van toepassing, welke laatstgenoemde gedeelte voorgaat op het algemene gedeelte.
Artikel 3 Offertes
3.1. Iedere offerteaanvraag is steeds vrijblijvend.
3.2. Een offerte van een opdrachtnemer is steeds onherroepelijk.
3.3 .Opdrachtnemer doet haar offerte gestand gedurende een termijn van ten minste acht weken.
3.4. Wanneer sprake is van deelname in aanbestedingsprocedure door opdrachtgever, dan doet opdrachtnemer haar offerte gestand tot drie maanden na gunning van het werk door de opdrachtgever van opdrachtgever.
Artikel 4 Aanvaarding van de opdracht, overeenkomst, opschortende voorwaarden hoofdelijkheid, prijs en hoeveelheid.
4.1. De opdrachtnemer is gehouden om de haar toegezonden opdracht ongewijzigd en binnen acht dagen na datum van verzending te retourneren aan opdrachtgever. Als de opdrachtnemer zulks nalaat, geen protest aantekent hiertegen, of met de uitvoering van de opdracht van de werkzaamheden is begonnen, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard waarbij de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.
4.2. Op alle overeenkomsten van de opdrachtgever zijn van toepassing als ware zij daarin letterlijk opgenomen:
4.2a. alle op de hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, processen-verbaal, staten van wijziging, bestekswijzigingen en/of andere wijzigingen op de overeenkomst;
4.2b. deze algemene inkoopvoorwaarden;
4.2c. alle overige bepalingen uit de hoofdaannemingsovereenkomst waartoe opdrachtgever zich jegens haar opdrachtgever en/of directie heeft verbonden, in verband met deze overeenkomst. Hetgeen in de overeenkomst is opgenomen gaat voor op hetgeen hiervoor is overwogen.
Pagina 2 van 20
4.3. Bij onderlinge tegenstrijdigheid gaan die bepalingen voor, die voor opdrachtnemer een zwaardere verplichting oplegt.
4.4. Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de opdrachtgever de door haar verlangde zekerheid te stellen, tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van opdrachtnemer.
4.5. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de werkzaamheden uit te besteden aan een derden of over te dragen.
Artikel 5 Inhoud en prijs van de overeenkomst
5.1. Technische en administratieve bepalingen van het bestek, de daarbij behorende tekeningen, processen-verbaal en staat van aanwijzingen, toelichtingen en aanvullingen zijn voor de opdrachtnemer ter inzage indien opdrachtnemer dat wenst, en zal haar desgevraagd kopieën worden verstrekt. Opdrachtnemer verklaart inzage te hebben gehad in het bestek en alle (technische) tekeningen en ter zake relevante stukken en alle overige door haar gewenste inlichtingen te hebben verkregen.
5.2. Wanneer de opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van onduidelijkheden in de stukken zal zij alvorens tot uitvoering over te gaan, daarop toelichting dienen te vragen en indien zij dat niet doet is zij aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen die daaruit mochten voortvloeien.
5.3. De overeenkomsten worden gesloten onder de volgende opschortende voorwaarden dat:
– de werkzaamheden aan opdrachtgever zullen zijn opgedragen;
– de opdrachtgever van opdrachtgever heeft bevestigd in te stemmen met inschakeling van opdrachtnemer door opdrachtgever;
– als de overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en twee of meer opdrachtnemers gezamenlijk, dan zijn deze (rechts) personen ter zake hoofdelijk verbonden;
– alle prijzen zijn vast tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
– alle prijzen voor levering van de zaken zijn franco. In de prijs van levering zijn begrepen alle invoer- en uitvoerrechten en overigen heffingen en belastingen en inclusief alle kosten van verzekering, maar exclusief BTW.
5.4. De in de overeenkomst genoemde prijs is vast tenzij nadrukkelijk zou zijn bepaald dat het gaat om verrekenbare hoeveelheden. Kostenverhogende omstandigheden kunnen slechts leiden tot een hogere vergoeding, wanneer de opdrachtgever zulks kan verhalen op haar opdrachtgever en niet eerder dan dat haar opdrachtgever de factuur ter zake heeft betaald.
Artikel 6 Factureren
6.1. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever toe te zenden factuur dient te voldoen aan de wettelijke vereisten zoals de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Als de artikelen 34 en/of 35 van de Invorderingswet 1990 van toepassing zijn, is opdrachtnemer gehouden om op de gedateerde en genummerde factuur de navolgende gegevens te vermelden;
 Contractnummer van het werk
 Het werk en de plaats van uitvoering waarop de factuur ziet
 De omvang van de loonsom opgenomen in het factuurbedrag
 Het tijdvak en de verrichte werkzaamheden waar de factuur op ziet
 Naam, adres en woonplaats van opdrachtnemer
 BTW-nummer van de opdrachtnemer
 Vermelding van toepassing van de verlengingsregeling indien aan de orde
 Loonbelastingnummer van opdrachtnemer
 Het nummer van de G-rekening
 Facturen van de opdrachtnemer dienen te worden ingediend met vermelding van projectnummer en contractnummer en de datum van de opdrachtverlening.
6.2. Als de opdrachtnemer aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, kan de opdrachtnemer de overeengekomen prijs aan opdrachtgever factureren.
6.3. Betaling zal in dat geval geschieden binnen zestig dagen na datum van ontvangst en goedkeuring van de betreffende factuur.
6.4. Betaling zal plaatsvinden op basis van een nader overeen te komen termijnschema zoals opgenomen in de overeenkomst, bij gebreke waarvan na de laatste levering zal worden betaald.
Pagina 3 van 20
6.5. Betaling zal alleen kunnen plaatsvinden, als sprake is van een goedgekeurde factuur, en als voldaan is aan de volgende vereisten;
 Nadat de levering van het werk of het gedeelte daarvan waarop de factuur betrekking heeft tot tevredenheid is opgeleverd en
 Na ontvangst van de factuur conform het bepaalde in artikel 6 lid 1, alsmede
 Nadat de opdrachtnemer desgevraagd heeft aangetoond dat de bij het werk betrokken werknemers het hen toekomende is betaald en dat de voor de betreffende werknemers verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffingen zijn voldaan.
6.6. De opdrachtnemer is gehouden een eventuele eindafrekening vier weken na oplevering van haar werkzaamheden of na de laatste levering bij de opdrachtgever in te dienen. Als tussen opdrachtgever en haar opdrachtgever een onderhoudstermijn is overeengekomen moet de eindafrekening binnen vier weken na afloop van die onderhoudstermijn zijn ingediend.
Artikel 7 Eigendom van stukken, ontwerpen etc.
7.1. De tot de overeenkomst behorende bijlagen, stukken, bestekken, tekeningen, berekeningen en andere stukken, computerbestanden, informatiedragers etc. die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld blijven eigendom van opdrachtgever.
7.2. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken, computerbestanden, modellen, tekeningen etc. in de ruimste zin des woords, worden eigendom van opdrachtgever.
Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten
8.1. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, octrooirechten en overige rechten van intellectuele eigendom, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn verstrekt, komen aan opdrachtgever met uitsluiting van ieder ander toe.
8.2. Opdrachtnemer draagt, voor zover nodig, door het sluiten van de overeenkomst de hiervoor bedoelde rechten van intellectuele eigendom over aan de opdrachtgever, zonder dat dit recht geeft op extra vergoeding.
Artikel 9 Geheimhouding
9.1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden over de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst. Hieronder begrepen stukken en ter beschikking gestelde stukken, berekeningen tekeningen etc. alles in de ruimste zin des woords.
9.2. Opdrachtnemer zal het door haar bij een overeenkomst betrokken personeel en/of derden tot dezelfde geheimhouding verplichting, en deze verplichting duurt ook voort na beëindiging van de overeenkomst.
Artikel 10 Concurrentieverbod
Opdrachtnemer zal geen contact opnemen met de opdrachtgever (principaal) van opdrachtgever, voor het doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen en evenmin die voor het uitvoeren van wijzigingen en/of meerwerkwerkzaamheden.
Artikel 11 Inlening van personeel
11.1. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever gebruik te maken van ter beschikking gestelde (ingeleende) arbeidskrachten. 2. Als opdrachtgever daartoe toestemming geeft, is opdrachtnemer verplicht de administratieve voorwaarden strikt na te leven teneinde in aanmerking te komen voor vrijwaring tegen eventuele aansprakelijkheidstelling in het kader van de inlenersaansprakelijkheid zoals bedoeld in artikel 34 Invorderingswet 1990.
Artikel 12 Verrekening
12.1. Opdrachtgever mag hetgeen zij aan opdrachtnemer verschuldigd is, verrekenen met hetgeen zij zelf of een van haar dochtermaatschappijen dan wel van opdrachtnemer te vorderen heeft, ook uit hoofde van enige andere overeenkomst.
12.2. Opdrachtgever is daarbij niet gebonden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verhouding tussen het G-rekening deel van de factuur en het gewone deel van de factuur en heeft derhalve de bevoegdheid de in verrekening te brengen vordering geheel of in de door
Pagina 4 van 20
haar gewenste omvang te verrekenen met hetgeen zij ten gunste van de gewone openstaande rekening van de opdrachtnemer verschuldigd is.
Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan. Opdrachtnemer is dan ook gehouden alle schade die de opdrachtgever of haar opdrachtgever (principaal) of derden lijden of kunnen lijden te vergoeden.
13.2. Opdrachtnemer zal opdrachtgever ter zake vrijwaren voor aanspraken van de opdrachtgever van opdrachtgever of derden en opdrachtgever zonodig schadeloos stellen.
13.3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor administratieve boetes en/of andere strafmaatregelen, opgelegd aan opdrachtgever of haar opdrachtgever of derden als gevolg van het doen of handelen of nalaten van opdrachtnemer en voorts voor schade aan hulpmaterialen, constructies, gereedschappen, materiaal alsmede nog niet in het werk opgenomen zaken die door opdrachtnemer op de bouwplaats zijn gebracht. Daarbij is niet van belang of de schade is ontstaan door diefstal, terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting.
Artikel 14 Verzekering
14.1. De opdrachtnemer is verplicht een voor de opdrachtgever voldoende dekkende aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
14.2. Opdrachtnemer is verplicht, ter beoordeling van opdrachtgever, een primaire aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ter dekking van de gevolgen van haar eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever, haar opdrachtgever en/of derden en is gehouden om de polis ter zake aan opdrachtgever ter inzage te geven, en voorts verplicht om opdrachtgever aan te tonen dat de premie ter zake is voldaan.
14.3. Voorts is opdrachtnemer gehouden om aan te tonen dat eventuele uitkeringen ingevolge de polis rechtstreeks zullen geschieden aan opdrachtgever, bij gebreke waarvan opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst na ingebrekestelling te ontbinden.
Artikel 15 Levering (garantie)certificaten
Opdrachtnemer is gehouden om alle vereiste certificaten, garantiebewijzen en/of instructieboeken, alsmede revisietekeningen, binnen twee weken na levering van de zaken dan wel oplevering van het werk ter beschikking te stellen van opdrachtgever. Het niet voldoen aan deze verplichting is een voldoende grond voor opdrachtgever tot opschorting van de betalingsverplichting.
Artikel 16 Garanties
16.1. Opdrachtnemer garandeert dat de door haar uitgevoerde werkzaamheden en opgeleverde zaken, gedurende een periode van vijf jaar voldoen aan;
 Goede kwaliteit, geen gebrek in het ontwerp, constructie, materiaal, montage
 Het geleverde zal van deugdelijk materiaal zijn en goede uitvoering en te allen tijde voldoen aan het gestelde in de overeenkomst.
16.2. De hiervoor bedoelde garantie geldt ingeval van koop altijd vanaf de dag in bedrijfstelling c.q. oplevering en ingeval van onderaanneming van de dag van oplevering. Opdrachtnemer zal gedurende de garantieperiode alle optredende gebreken voor eigen rekening en op haar kosten zo spoedig mogelijk herstellen, bij gebreke waarvan – na schriftelijke ingebrekestelling – opdrachtgever gerechtigd is om het vereiste ter zake uit te voeren op kosten van opdrachtnemer. Na reparatie of herstel binnen de garantieperiode gaat voor het betreffende onderdeel of gedeelte van de werkzaamheden de gedurende garantietermijn opnieuw in.
16.3. De eventuele termijn ter zaken de klachtplicht als bedoeld in artikel 7:23 en 6:89 BW, beloopt ten minste zes maanden.
Artikel 17 Inspectie en keuring
Pagina 5 van 20
17.1. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren of te keuren, waarbij de keuringskosten ten laste komen van opdrachtnemer als de werkzaamheden en/of de geleverde zaken worden afgekeurd. Indien zaken worden goedgekeurd ontslaat dat opdrachtgever niet van enigerlei garantie of aansprakelijkheid.
Artikel 18 Geheel of gedeeltelijke ontbinding/opzegging
18.1. De opdrachtnemer is in verzuim (zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is) en opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of op te zeggen zulks onverminderd het recht op schadevergoeding;
 Als de opdrachtnemer een of meer van haar contractuele verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig nakomt
 Ingeval van (een aanvraag tot) faillissement
 (voorlopige) surseance van betaling
 (gedeeltelijke) liquidatie
 Beslaglegging op de (bank)rekening of goederen van opdrachtnemer
 Als opdrachtnemer (onderdelen van) haar onderneming of zeggenschap daarin geheel of gedeeltelijk overdraagt
 Als de opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst door overmacht niet kan nakomen
 Indien opdrachtnemer komt te overlijden
18.2 En voorts is opdrachtgever in dat geval bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van opdrachtnemer aan een of meer derden op te dragen. De vorderingen die de opdrachtgever als gevolg van de ontbinding of opzegging van de overeenkomst zou hebben of verkrijgen, zijn onmiddellijk geheel opeisbaar. Opdrachtnemer is verplicht een faillissementsaanvraag of een aanvraag tot verlening van (voorlopige) surseance van betaling of voorgenomen overdracht van (gedeeltes van) haar onderneming, of wijziging van de zeggenschap, onverwijld schriftelijk aan opdrachtgever te melden.
Artikel 19 Opschortingsrechten
19.1. Opdrachtnemer doet afstand van haar recht de overeenkomst op te schorten voor zover de uitvoering van de werkzaamheden daardoor wordt vertraagd. Opdrachtgever heeft het recht om haar betalingsverplichtingen op te schorten indien opdrachtnemer te kort schiet of te kort dreigt te schieten in de nakoming van haar verplichtingen, ongeacht of deze tekortkoming toerekenbaar is.
19.2. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op een eventueel haar toekomend retentierecht.
Artikel 20 Ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid
20.1. Tenzij uitgesloten in de overeenkomst is de Wet Ketenaansprakelijkheid (artikelen 34 en 35 Invorderingswet 1990), hierna: “de wet”, van toepassing.
20.2. Als opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst -na toestemming van opdrachtgever- geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, of als hij gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten zullen de administratieve voorschriften volgens de wet nauwgezet worden nageleefd.
20.3. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor alle gevolgen van het niet naleven van deze voorschriften voor aansprakelijkheid jegens derden.
20.4. De opdrachtnemer dient mee te werken aan het innen van belastingen, premies en sociale lasten in verband met de te verrichten werkzaamheden en garandeert dat voor alle op het werk aanwezige arbeidskrachten zal worden voldaan aan alle wettelijke verplichtingen, zoals het afdragen van premies sociale verzekeringen en loonbelasting.
20.5. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever ter zake voor aanspraken van derden.
20.6. De opdrachtnemer is onder meer verplicht tot:
 het tonen van zijn inschrijving in het Handelsregister;
 het opgeven van zijn BTW-nummer.
 het tonen van zijn aansluitnummer bij de bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten;
 het opgeven van het nummer van zijn vestigingsvergunning, voor zover deze vereist is;
Pagina 6 van 20
 het overhandigen van een lijst met de namen van alle werknemers die door hem al dan niet direct worden ingeschakeld.
 het wekelijks verstrekken van een mandagenregister verband houdende met het werk. Het mandagenregister bevat onder meer de namen van alle door de opdrachtnemer ingeschakelde werknemers, een kopie van hun identiteitsbewijs met BSN nummers en een manurenverantwoording. Als sprake is van buitenlandse werknemers is de opdrachtnemer verplicht daarvoor een Nederlands BSN-nummer op te geven of aan te vragen en dit door te geven aan opdrachtgever als in Nederland belastingplicht ontstaat;
 het strikt nakomen van zijn verplichtingen ten opzichte van de door hem te werk gestelde werknemers;
 het verstrekken van een verklaring met betrekking tot zijn afdracht van loonbelasting en premies sociale verzekeringen, tenminste één maal per drie maanden.
20.7. Wanneer de opdrachtnemer is aangesloten bij de Stichting Normering Arbeid kan worden volstaan met een kopie van het meest actuele NEN-4400 certificaat;
20.8. Opdrachtgever heeft het recht met betrekking tot het werk verschuldigde premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen aan de opdrachtnemer te betalen door storting op zijn geblokkeerde G-rekening.
20.9. Als artikel 34 van de Invorderingswet van toepassing is en wanneer omzetbelasting in rekening wordt gebracht, is opdrachtgever gerechtigd de verschuldigde omzetbelasting te betalen door storting op de G-rekening. Opdrachtnemer zal zorgen dat een G-rekening beschikbaar is.
20.10. Opdrachtgever is altijd gerechtigd -ongeacht de percentages die daarvoor in de overeenkomst zijn genoemd- de hierboven bedoelde bedragen aan premies sociale verzekeringswetten, loonbelasting en premies volksverzekeringen van de eventueel verschuldigde facturen ter zake het werk in te houden en ten name van de opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger der directe belastingen te voldoen en indien van toepassing bij inlening de eventueel verschuldigde omzetbelasting. In dat geval leidt dit tot kwijting van opdrachtgever
20.11. Als opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk wordt gesteld voor niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen en belastingen, kan opdrachtgever verhaal nemen op de opdrachtnemer voor het gehele bedrag, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door de opdrachtgever.
20.12. Wanneer opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van een CAO ten opzichten van zijn werknemers niet nakomt en de opdrachtgever onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld om deze verplichtingen na te komen dan heeft de opdrachtgever het recht dit bedrag te verhalen op opdrachtnemer voor het gehele bedrag vermeerdert de met wettelijke rente vanaf het tijdstip van betaling door opdrachtgever.
20.13. Als de opdrachtnemer en/of eventueel door hem ingeschakelde derden niet (meer) aan hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de wet kunnen voldoen, dient opdrachtnemer dit binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan, aan opdrachtgever schriftelijk door te geven. Doet hij dat niet dan is opdrachtnemer ten opzichte van opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. De opdrachtgever kan dan zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en kan dan aanspraak maken op schadevergoeding.
20.14. Wanneer blijkt dat deze opdrachtnemer en/of door hem op het werk ingeschakelde derden als zelfstandige kwalificeren, dan dient opdrachtnemer aan de opdrachtgever een geldige “Verklaring arbeidsrelatie” en een kopie identiteitsbewijs toe te zenden.
Artikel 21 Kwaliteit, Milieu en Arbo
21.1. De verantwoordelijkheid voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de door opdrachtnemer ingeschakelde werknemers, derden of onderaannemers, berust bij onderaannemer. Hij is gehouden om de voor het werk (wettelijk) voorgeschreven maatregelen te nemen. Hieronder valt ook het voldoen aan algemene instructies, eisen en aanwijzingen van de opdrachtgever, de bouwdirectie en overheidsinstanties.
21.2. Opdrachtnemer moet maatregelen nemen om bodemverontreiniging of milieuschade te voorkomen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, of vervoer van materiaal of materieel. Als onverhoopt bodemverontreiniging of milieuschade optreedt, is opdrachtnemer verplicht tot het nemen van passende maatregelen. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever per omgaande op de hoogte en herstelt de oorspronkelijke situatie op zijn kosten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
21.3. Opdrachtnemer dient milieuvoorschriften en wettelijke eisen stipt na te leven en staat er voor in dat hij is voorbereid op mogelijk milieuschades en calamiteiten. Hij zal er voor zorgen zulks te voorkomen en zal maatregelen nemen om die te voorkomen.
21.4. Eventuele milieuschade, ongevallen, bijna ongevallen en andere calamiteiten, zullen door opdrachtnemer per omgaande aan opdrachtgever worden gemeld.
Pagina 7 van 20
Artikel 22 Geschillenbeslechting / Toepasselijk recht
22.1. Alle geschillen, ook geschillen daaronder begrepen die door slechts één der partijen als geschil worden beschouwd, naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, of anderszins, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ontstaan, worden beslecht volgens de geschillenbeslechting tussen opdrachtgever en haar opdrachtgever, en althans, indien die geen toepassing kan vinden of geen geschillenbeslechting is overeengekomen, zullen deze geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
22.2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; de toepasselijkheid van het zogenaamde Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
Artikel 23 Levering, transport en risico
23.1. Levering geschiedt franco werk, tenzij anders overeengekomen.
23.2. Schades ontstaan bij het lossen zijn voor rekening van opdrachtnemer.
23.3 Zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt.
23.4. Transport- en verpakkingsmateriaal dient door opdrachtnemer te worden afgevoerd.
23.5. De zaken zullen door opdrachtnemer worden geleverd zoals gemeld in de overeenkomst indien die plaats van levering niet expliciet is vermeld, dient te worden geleverd op de bouwplaats.
23.6. Levering dient tijdig te geschieden, indien niet tijdig wordt geleverd is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en gehouden de schade ter zake te vergoeden.
23.7. Opdrachtnemer is verplicht te leveren op het in de overeenkomst opgenomen tijdstip van levering, althans volgens het tussen partijen overeengekomen leveringsschema.
23.8. Opdrachtgever heeft het recht om de leveranties af te roepen, al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden, hetgeen voor opdrachtnemer geen aanspraak oplevert op bijbetaling of nadere vergoeding.
23.9.Indien levering niet tijdig plaatsvindt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer aanspraak kan maken op enigerlei vergoeding of schadevergoeding. Levering zal plaatsvinden inclusief de vereiste documentatie zoals garantiecertificaten, inspectie-, keurings- en controlerapporten.
Artikel 24 Eigendomsovergang, risico-overgang.
24.1. De eigendom van de te leveren of te maken zaken wordt geacht reeds op de opdrachtgever te zijn overgegaan, zodra de opdrachtnemer die in bewerking heeft genomen, of van derden heeft gekregen of heeft gemaakt. In alle andere gevallen gaat de eigendom over op het moment van goedkeuring nadat is geleverd, op de plaats van levering na in ontvangstneming. Indien goederen en/of zaken niet worden goedgekeurd, blijven deze eigendom van opdrachtnemer en voor diens risico. Eventueel reeds gedane betalingen zullen worden teruggestort, en gecrediteerd.
24.2. De levering geldt pas als aanvaard als deze is goedgekeurd. Echter; tot een maand na datum van levering heeft opdrachtgever de bevoegdheid om het geleverde af te keuren. De goedkeuringsaanvaarding betreft alleen de hoeveelheid en de uiterlijke staat en heeft geen betrekking op eventueel nadien geconstateerde gebreken. Ingeval van afkeuring zal opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan in kennis stellen, waarop opdrachtnemer de afgekeurde zaken zal afvoeren voor zijn rekening en risico.
Pagina 8 van 20
Artikel 25 Wetten, voorschriften en vergunningen
25.1. Opdrachtnemer is gehouden alle wetten, voorschriften en vergunningen na te leven.
Opdrachtnemer zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan opdrachtgever vergoeden en opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake, waaronder begrepen alle van overheidswege te nemen maatregelen ter handhaving van die wettelijke voorschriften.
25.2. Opdrachtnemer is verplicht om zelf te zorgen voor alle voor zijn werkzaamheden vereiste vergunningen, op zijn kosten.
Artikel 26 Oplevering van het werk, aanvang en termijnen
26.1. Opdrachtnemer is verplicht om te beginnen met de werkzaamheden zoals vermeld in de overeenkomst. Het werk dient te worden uitgevoerd overeenkomstig de planning.
26.2. Het werk wordt pas als opgeleverd beschouwd als het is opgeleverd na opneming en goedkeuring.
26.3. Tot en met de datum van oplevering zijn de werkzaamheden voor rekening en risico van opdrachtnemer.
26.4. De opdrachtgever heeft het recht om de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen, indien opdrachtgever dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de bouwwerkzaamheden, zonder dat dit tot enigerlei aanspraak van opdrachtnemer leidt. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer vertraagt zijn, als gevolg van haar werkzaamheden, is zij verplicht om opdrachtgever schadeloos te stellen voor eventuele boetes en/of kortingen die door de hoofdaannemer aan de opdrachtgever worden opgelegd wegens te late oplevering van het gedeelte van het werk zijdens de opdrachtnemer.
26.5. Opdrachtgever heeft het recht om deze kosten en deze schade te verrekenen met de facturen van opdrachtnemer.
26.6. Opdrachtgever heeft het recht om bij overschrijding van de overeengekomen planning en/of termijnen, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade of kosten verplicht te zijn.
Artikel 27 Opneming en goedkeuring
27.1. De opdrachtnemer moet de werkzaamheden uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk werk, volgens de eisen die zijn gesteld door opdrachtgever, directie en volgens de overeenkomst.
27.2. Opneming (ook wel aangeduid als ‘oplevering’), ter beoordeling van de werkzaamheden, zal moeten gebeuren door een aan de opdrachtgever gerichte schriftelijke aanvraag daartoe, waarin de opdrachtnemer aangeeft op welke datum het werk klaar is.
27.3. Opneming heeft slechts ten doel om te beoordelen of de opdrachtnemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd en ontslaat opdrachtnemer niet van zijn garantieverplichtingen en overige verplichtingen uit de overeenkomst.
27.4. Opneming zal gebeuren op de dag dat het werk klaar is of zo snel mogelijk daarna.. Het moment van de opneming wordt aan de opdrachtnemer zo snel mogelijk kenbaar gemaakt.
27.5. Opdrachtnemer moet bij de opneming deugdelijk vertegenwoordigd aanwezig zijn, tenzij opdrachtgever aangeeft dat zulks niet nodig is.
27.6. Na opneming laat opdrachtgever zo snel mogelijk aan opdrachtnemer weten of het werk akkoord is bevonden dus; is goedgekeurd of dat het is afgekeurd. In dit laatste geval zal opdrachtgever schriftelijk aangeven, welke onderdelen, onder opgave van redenen, zijn afgekeurd en zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de niet goedgekeurde onderdelen te herstellen, waarna een heropneming zal plaatsvinden. Totdat het werk is goedgekeurd, mag opdrachtgever zijn betalingsverplichting opschorten.
27.7. De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt volgens de hiervoor uiteengezette werkwijze.
27.8. De opdrachtnemer is verplicht het afgekeurde werk, of een deel daarvan te herstellen of vervangen, zonder dat de opdrachtgever verplicht is hiervoor een extra vergoeding te betalen. Opdrachtgever behoudt zijn recht op ontbinding van de overeenkomst en zijn recht op vergoeding van schade en kosten.
Pagina 9 van 20
Artikel 28 Onderhoudstermijn
28.1. De onderhoudstermijn begint op de dag na oplevering van het werk.
28.2. De onderhoudstermijn eindigt op het overeengekomen moment althans de onderhoudstermijn beloopt die zoals voor het totale werk tussen de principaal en de opdrachtgever is overeengekomen en bij gebreke daarvan eindigt de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering. De langste termijn zal gelden als onderhoudstermijn.
28.3. De opdrachtnemer is verplicht om gebreken die tijdens de onderhoudstermijn optreden op eerste verzoek van opdrachtgever binnen redelijke termijn te herstellen op kosten van opdrachtnemer.
28.44. Na de onderhoudstermijn zal het werk opnieuw worden opgenomen om te beoordelen of de opdrachtnemer de overeenkomst correct is nagekomen.
Artikel 29 Meer- en minderwerk
29.1. Meerwerk kan -in afwijking van artikel 7:755 BW- alleen na schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan opdrachtnemer geen recht heeft op betaling van het meerwerk.
29.2. Opdrachtgever is alleen verplicht schriftelijk opgedragen meerwerk te betalen en dan nog slechts voor zover opdrachtgever dit meerwerk van de principaal vergoed krijgt.
29.3. Minderwerk wordt in onderling overleg vastgesteld
29.4. Werkzaamheden die nodig zijn om het werk volgens de aard en de bedoeling van de opdracht uit te voeren en vereist zijn om volgens de aan deugdelijk werk te stellen eisen te kunnen opleveren, zijn niet te beschouwen als meerwerk.
29.5. De voorwaarden van de hoofdaannemingsovereenkomst, gelden voor de beoordeling van meer- en/of minderwerk.
29.6. De hoeveelheden zijn -tenzij in de overeenkomst anders is opgenomen- niet verrekenbaar.
29.7. De in de overeenkomst opgenomen hoeveelheden zijn zo precies mogelijk opgegeven. Opdrachtnemer wordt geacht het eventueel meer of minder vereiste te leveren.
Artikel 30 Wetten vergunningen en voorschriften
30.1. De opdrachtnemer zal de op het werk betrekking hebbende wetten en voorschriften stipt naleven.
30.2. De op het werk betrekking hebbende verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor de opdrachtnemer ter inzage. Opdrachtnemer zal zich houden aan deze vergunningen en/of ontheffingen en de daarin genoemde voorwaarden.
30.3. De opdrachtnemer is gehouden alle door niet-naleving van deze wetten, voorschriften, vergunningen en ontheffingen veroorzaakte schade en kosten aan de opdrachtgever te vergoeden. Opdrachtnemer zal verder opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden (waaronder overheidsmaatregelen, boetes en/of heffingen) ter zake
30.4. Opdrachtnemer moet zorgen voor de voor zijn werkzaamheden noodzakelijke vergunningen en ontheffingen.
Artikel 31 Materialen, gereedschappen en materieel
Opdrachtnemer dient zelf -op zijn kosten- te zorgen voor alle benodigd materiaal, gereedschappen, materieel en het transport daarvan.
Artikel 32 Wet op de identificatieplicht (WID) en Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
32.1. Opdrachtnemer en door of voor hem ingeschakelde personen of derden moeten de voorschriften in de WID en WAV naleven.
32.2. Opdrachtnemer wijst vorenbedoelde personen op de voorschriften in de WID en de WAV.
32.3. Er moet altijd iemand aanwezig zijn van de zijde van de opdrachtgever die zowel in Nederlands als in de betreffende vreemde taal met de arbeidskrachten van de opdrachtnemer kan praten.
32.4. De door opdrachtnemer ingeschakelde personen moeten aantonen dat zij vrijelijk voor opdrachtnemer mogen werken althans zij moeten beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning als zij geen Nederlandse nationaliteit, Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) hebben, met uitzondering van Bulgarije en Roemenie.
Pagina 10 van 20
32.5. De door opdrachtnemer ingeschakelde personen moeten op de werkplek, c.q. de bouwplaats een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen en, als dat van toepassing is een geldige tewerkstellingsvergunning. De opdrachtgever mag dit controleren.
32.6. Als niet is voldaan in de in voorgaande leden genoemde vereisten kan de opdrachtgever hem de toegang tot het werk c.q. de bouwplaats, ontzeggen of (doen) verwijderen.
32.7. Als de opdrachtgever hierdoor schade lijdt dient opdrachtnemer die aan opdrachtgever te vergoeden.
32.8. Opdrachtnemer is verplicht alle documenten, zoals identificatiegegevens, waarvan de opdrachtgever in het kader van de WID, WAV een kopie wenst te ontvangen, aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
32.9. Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren tegen aan opdrachtgever opgelegde boetes en door hem geleden schade door overtreding van de WID en WAV door opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde personen.
Artikel 33 Organisatie bouwplaats
33.1. De opdrachtnemer moet de door opdrachtgever, zijn principaal of gemachtigde gegeven orders en aanwijzingen opvolgen.
33.2. Aanwijzingen of orders van de Arbeidsinspectie dienen door opdrachtnemer te allen tijde te worden opgevolgd.
33.3. Algemeen erkende, of door overheid dan wel volgens CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde vrije dagen, gelden ook voor de opdrachtnemer. Hieruit kunnen geen meerkosten voor opdrachtnemer voortvloeien
33.4. Als er sprake is van staking bij de opdrachtgever of bij derden zal dit voor opdrachtnemer geen reden opleveren op bijbetaling, prijsverhoging of schadevergoeding indien van de diensten van de opdrachtnemer geen gebruik gemaakt kan worden.
33.5. Opdrachtnemer voert te werkzaamheden uit met inachtneming van de werktijden van opdrachtgever.
33.6. Opdrachtnemer zal meehelpen aan het schoonhouden van de bouwplaats. Hij is in ieder geval verplicht op zijn kosten het bij zijn werkzaamheden vrijgekomen afval op legale wijze op te ruimen, volgens instructie van de opdrachtgever.
Artikel 34 Kwaliteit, arbo en milieu
35.1. Opdrachtnemer dient in bezit te zijn van het certificaat “VCA*” of “VCA**”. Een kopie van dit certificaat zal hij voorafgaande aan de start van de werkzaamheden overhandigen aan opdrachtgever.
35.2. Opdrachtnemer garandeert dat:
 de door hem ingeschakelde personen zich houden aan de bouwplaatsregels en veiligheidsvoorschriften
 de door hem ingeschakelde personen zich houden de wet en het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan
 de door hem ingeschakelde personen gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen,
 de VGM Checklist Aannemers V.C.A. wordt gevolg
 Hij toolboxmeetings verzorgd (periodieke veiligheidsinstructies)
 de regels en voorschriften die voor het werk van toepassing worden gevolgd
 de op het werk ingeschakelde arbeidskrachten de door opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies in verband met arbeidsomstandigheden en veiligheid onmiddellijk en nauwkeurig worden nageleefd
 de aanwijzingen en instructies, afkomstig van de Arbodienst, de Arbeidsinspectie worden opgevolgd.
Pagina 11 van 20
General Purchasing and Subcontracting Conditions of IBK B.V. filed at the Chamber of Commerce under reference 30225455 located in The Netherlands
Article 1 General
1.1. These general conditions apply or, as the case may be, are applied by IBK B.V. and its subsidiaries and/or sister companies
1.2. In these general conditions the terms below are defined as follows:
Contractor: every natural or legal person with whom/which the Client, see below, negotiates concerning the conclusion of an agreement or who/which submits an offer and/or with whom/which the Client concludes an agreement.
Client: IBK B.V. or one of the abovementioned subsidiaries.
Assignment: the activities instructed by the Client to the Contractor for the delivery of goods or the performance of activities.
The Agreement: every agreement related to the delivery of movable property and/or the performance of activities concluded between the Client and the Contractor as well as any additions or changes thereto.
Performance of activities: performing of implementation activities, including design activities, such as the creation of a material work and/or the performance of services and the delivery of goods.
Main Contract for Services: the agreement between the Client and its client.
Site Management: the management according to the Main Contract for Services, i.e. the agreement between the Client and its client.
1.3. If the agreement concerns the delivery of goods, the provisions of the special section apply in addition to the general section of these conditions. The special section purchase conditions prevails over the general section in case of inconsistencies.
Article 2 Applicability of conditions
If the agreement concerns the performance of works, the special section subcontracting conditions will also apply in addition to the general section, which former section prevails over the general section.
Article 3 Offers
3.1. All requests for offers are without obligation.
3.2. An offer on the part of the Contractor is always irrevocable.
3.3. The Contractor’s offer will be valid for a period of at least eight weeks.
3.4. In the event the Client takes part in a tendering procedure, the Contractor’s offer will be valid for a period of three months after award of the contract by the Client’s client.
Article 4 Acceptance of the assignment, agreement, conditions precedent, severalty, price and quantity
4.1. The Contractor is obliged to return the assignment that was sent to it to the Client unaltered and within eight days after dispatch. If the Contractor fails to do so, does not object thereto, or commences performance of the activities, the Assignment will be deemed to have been accepted, whereby the present general conditions will apply.
4.2. The following apply to all agreements with the Client as if they were inserted therein verbatim:
a. all technical and administrative provisions of the specifications, reports, schedules of changes, changes to the specifications and/or other changes to the agreement;
b. these general conditions;
c. all other provisions of the Main Contract for Services to which the Client has committed itself towards its client and/or management related to this agreement. The provisions of the agreement prevail over the matters considered above.
4.3. In case of internal inconsistencies, the provisions that impose a more onerous obligation on the Contractor will prevail.
4.4. The Contractor is obliged at the Client’s first request to provide the security requested by it by way of security for compliance with the Contractor’s obligations.
4.5. The Contractor is not allowed to subcontract or transfer the activities to third parties.
Pagina 12 van 20
Article 5 Content and price of the agreement
5.1. Technical and administrative provisions of the specifications, the related drawings, reports and schedule of changes, explanations and additions are available for inspection by the Contract if the Contractor so wishes and it will be provided with copies upon request. The Contractor declares that it has inspected the specifications and all technical and other drawings and the relevant documents and that it was provided with all other information requested by it.
5.2. If the Contractor is of the opinion that the documents lack clarity it will be required to request clarification in that connection before starting performance and if it fails to do so it will be liable for all harmful consequences that may result therefrom.
5.3. Agreements are concluded subject to the following conditions precedent:
– the activities have been instructed to the Client;
– the Client’s client has confirmed that it agrees to the engagement of the Contractor by the Client;
– if the agreement has been concluded between the Client and two or more contractors jointly, these legal or natural persons will be bound jointly and severally;
– all prices are fixed unless otherwise agreed in writing;
– all prices for delivery of goods are carriage paid. The price of delivery includes all import and export duties and other levies and taxes and includes all insurance costs, but does not include VAT.
5.4. The price stated in the agreement is fixed unless it is provided for expressly that it concerns offsettable quantities. Cost-increasing circumstances can only lead to a higher compensation if the Client is able to recover such from its client and not until its client has paid the relevant invoice.
Article 6 Invoicing
6.1. The invoice to be sent by the Contractor to the Client must comply with the statutory requirements as referred to in the Turnover Tax Act 1968.
If Sections 34 and/or 35 of the Collection of State Taxes Act 1990 apply, the Contractor will be obliged to state the following data on the dated and numbered invoice:
 Contract number of the work
 The work and the place of performance to which the invoice relates
 The amount of the wage sum included in the invoice amount
 The period and the activities that were performed to which the invoice relates
 Name, address and place of business of the Contractor
 VAT number of the Contractor
 Statement of application of the reverse-charge mechanism if relevant
 Tax withholding number of the Contractor
 Number of the G account
 The Contractor’s invoices must be submitted while stating the project number and the contract number and the date on which the assignment was granted.
6.2. The Contractor will be allowed to invoice the agreed price to the Client after the Contractor has complied with all of its obligations arising from the agreement.
6.3. In such cases, payment will be made within sixty days after the date of receipt and approval of the relevant invoice.
6.4. Payment will take place on the basis of an instalment schedule to be determined further as included in the agreement, in the absence of which payment will take place following the final delivery.
Pagina 13 van 20
6.5. Payment can only take place in case of an approved invoice and the following requirements have been satisfied:
 After delivery of the work or the part thereof to which the invoice relates has been delivered in a satisfactory manner and
 Following receipt of the invoice in accordance with the provisions of article 6 paragraph 1, and
 After the Contractor has demonstrated upon request that the employees involved in the work have been paid their dues and that the social insurance contributions and the income tax and national insurance contributions deducted by the employer concerning the relevant employees have been paid.
6.6. The Contractor is obliged to submit a possible final settlement to the Client within four weeks after delivery of its activities or after the final delivery. In the event the Client and its client have agreed a defects liability period, the final settlement must be submitted within four weeks after the end of that defects liability period.
Article 7 Ownership of documents, designs, etc.
7.1. The annexes, documents, specifications, drawings, calculations and other documents, computer files, information carriers, etc. that belong to the agreement and that have been made available by the Client to the Contractor remain the property of the Client.
7.2. The documents, computer files, models, drawings, etc. in the broadest sense of the word that have been made available by the Contractor to the Client become the property of the Client.
Article 8 Intellectual property rights
8.1. Intellectual property rights, such as copyrights, patent rights and other intellectual property rights that have been provided to the Contractor by the Client vest in the Client to the exclusion of any other party.
8.2. To the extent necessary, the Contractor transfers the aforementioned intellectual property rights to the Client without such entitling it to additional compensation by concluding the agreement.
Article 9 Confidentiality
9.1. The Contractor commits that it will observe confidentiality towards third parties concerning the content of the agreement concluded between the parties. This includes documents and documents, calculations, drawings etc. in the broadest sense of the word, which have been made available.
9.2. The Contractor will impose the same duty of confidentiality on the employees and/or third parties engaged by it in the performance of the agreement. This duty of confidentiality will continue to apply after termination of the agreement.
Article 10 Prohibition to compete
The Contractor will not contact the Client’s client (principal) for the purpose of submitting quotations and/or offers, nor will it do so for the purpose of implementing changes and/or performing additional activities.
Article 11 Hiring personnel
11.1. The Contractor is not allowed without the Client’s prior approval to deploy workers who have been made available (hired).
11.2. If the Client consents thereto, the Contractor will be obliged to comply strictly with the administrative conditions in order to qualify for indemnification against any liability within the context of recipient’s liability as referred to in Section 34 of the Collection of State Taxes Act 1990.
Pagina 14 van 20
Article 12 Setoff
12.1. The Client has the right to set off what it owes to the Contractor against what it or one of its subsidiaries is owed by the Contractor, also on the basis of any other agreement.
12.2. The Client is not bound in that connection by the relationship between the G account part of the invoice and the ordinary part of the invoice that arises from the agreement and therefore has the right to set off the claim to be set off in whole or for a part desired by it against what it owes in connection with the Contractor’s ordinary outstanding invoice.
Article 13 Liability and indemnification
13.1. The Contractor is liable for all losses of any kind that arise within the context of the performance of the agreement. The Contractor is therefore obliged to compensate all losses sustained or that could be sustained by the Client or its client (the principal) or third parties.
13.2. In this connection, the Contractor will indemnify the Client against all claims on the part of the Client’s client or third parties and compensate the Client if necessary.
13.3. The Contractor is liable for administrative fines and/or other punitive measures imposed on the Client or its client or third parties as a result of the acts or omissions of the Contractor and furthermore for damage to auxiliary materials, constructions, tools, materials as well as items of property not yet included in the work that have been delivered to the site by the Contractor. It is irrelevant in that connection whether the loss was caused by theft, decrease in value, vandalism and damage including arson.
Article 14 Insurance
14.1. The Contractor is obliged to take out liability insurance that is sufficient in the opinion of the Client.
14.2. The Contractor is obliged, such to be assessed by the Client, to take out primary liability insurance to cover the consequences of its possible liability towards the Client, its client and/or third parties and it is obliged to make the policy available to the Client for inspection and it is also obliged to demonstrate to the Client that the relevant premium has been paid.
14.3. The Contractor is furthermore obliged to demonstrate that any payments pursuant to the policy will be made directly to the Client, failing which the Client will have the right to dissolve the agreement after it has given the Contractor notice of default.
Article 15 Submission of guarantee and other certificates
The Contractor is obliged to make all required certificates, guarantee certificates and/or instruction manuals, as well as as-built drawings available to the Client within two weeks after delivery of the goods or delivery of the work. Failure to comply with this obligation constitutes sufficient ground for the Client to suspend the payment obligation.
Article 16 Guarantees
16.1. The Contractor guarantees that for a period of five years the activities performed and the goods delivered by it will:
 be of sound quality and the design, construction, materials, assembly will not include defects;
 the goods delivered will be constructed properly of sound materials and comply at all times with the provisions of the agreement.
16.2. In case of purchase, the aforementioned guarantee always applies from the day of commissioning or, as the case may be, delivery and in the case of subcontracting from the day of delivery. During the guarantee period, the Contractor will resolve all defects that occur as soon as possible for its own account and cost, failing which the Client will have the right to perform the acts required in that connection for the account of the Contractor after it has given the Contractor notice of default. Following repair or resolution within the guarantee period, the guarantee period will start again for the relevant component or part of the activities.
3. Any term related to the obligation to complain as referred to in Articles 7:23 and 6:89 of the Dutch Civil Code will be at least six months.
Pagina 15 van 20
Article 17 Inspection
17.1. The Client has the right at all times to inspect the goods that have been delivered and/or the activities that have been performed whereby the costs of inspection are for the Contractor’s account if the activities and/or the goods that have been delivered are rejected. Acceptance of goods does not release the Client from any guarantee or liability.
Article 18 Full or partial dissolution/termination
18.1. The Contractor is in default, without notice of default or judicial intervention being required, and the Client will have the right to dissolve or terminate all or part of the agreement and such without prejudice to the right to compensation:
 if the Contractor fails to comply with one or more of its contractual obligations or fails to do so in full or in a timely manner;
 in case of bankruptcy or an application for bankruptcy;
 in case of a moratorium, provisional or otherwise;
 in case of full or partial liquidation;
 attachment of the Contractor’s bank or other accounts or its assets;
 if the Contractor transfer all or parts of its business or control of such business in full or partially;
 if the Contractor is unable to comply with its obligations arising from the agreement as a result of force majeure;
 if the Contractor dies;
And in such cases the Client will also have the right to instruct performance of all or part of the agreement to one or more third parties for the account and risk of the Contractor. The claims acquired by the Client as a result of the dissolution or termination of the agreement will become immediately due and payable in full.
The Contractor is obliged to notify the Client immediately in writing of a bankruptcy application or an application for a moratorium, provisional or otherwise, or an intended transfer of all or parts of its business, or a change in control.
Article 19 Rights of suspension
19.1. The Contractor waives its right to suspend the agreement to the extent such would delay performance of the activities. The Client has the right to suspend its payment obligations if the Contractor fails or is about to fail to comply with its obligations, irrespective of whether this failure can be attributed to it.
19.2. The Contractor cannot invoke any right of retention that may vest in it.
Article 20 Vicarious tax liability and recipients’ liability
20.1. The Wages and Salaries Tax and National Insurance Contributions (Liability of Subcontractors) Act (Sections 34 and 35 of the Collection of State Taxes Act 1990), hereinafter: “the Act”, applies unless excluded in the agreement.
20.2. The administrative conditions pursuant to the law will be complied with strictly if the Contractor subcontracts all or part of the performance of the agreement to a third party after it has obtained the Client’s approval or in the event it makes use of hired workers.
20.3. The Contractor indemnifies the Client against all consequences of a failure to comply with these regulations pertaining to liability towards third parties.
20.4. The Contractor is obliged to cooperate in the collection of taxes, premiums and social security costs related to the activities to be performed and guarantees that all statutory obligations will be complied with concerning all employees present at the work, such as payment of national insurance contributions and income tax deducted at source.
20.5. The Contractor indemnifies the Client against third-party claims in this connection.
Pagina 16 van 20
20.6. The Contractor is obliged among other things to:
 show its registration in the Commercial Register;
 state its VAT number;
 show its registration number of the industrial insurance board with which it is affiliated;
 state the number of its licence to establish a business if one is required;
 submit a list of names of all employees it will engage directly or indirectly;
 provide each week a man-day register related to the work. The man-day register includes inter alia the names of all employees deployed by the Contractor, a copy of their proof of identity with Citizen Service Numbers and a man-hour time sheet. In case foreign employees, the Contractor will be obliged to state a Dutch Citizen Service Number for such employees or to apply for one and to notify these to the Client if a tax liability arises in the Netherlands;
 comply strictly with its obligations towards the employees it has deployed;
 issue a statement concerning its payment of national insurance contributions and income tax deducted at source at least once every three months.
20.7. If the Contractor is affiliated with the Labour Standards Association (Stichting Normering Arbeid), it will be sufficient to submit a copy of the most recent NEN-4400 certificate.
20.8. The Client has the right to pay the contributions owed under social insurance laws, income tax deducted at source and national insurance contributions to the Contractor by means of payment into its blocked G account.
20.9. If Section 34 of the Collection of State Taxes Act applies and in the event turnover tax is charged, the Client will have the right to pay the turnover tax due into the G account. The Contractor will ensure that a G account is available.
20.10. The Client always has the right, irrespective of the relevant percentages mentioned in the agreement, to withhold the aforementioned amounts of premiums owed pursuant to social insurance laws, income tax deducted at source and national insurance contributions related to any outstanding invoices in respect of the work and to pay them directly to the Collector of Direct Taxes in the name of the Contractor as well as any turnover tax that is due in case workers are hired. This leads to discharge of the Client in such cases.
20.11. If the Client is held legally liable for unpaid contributions to be paid in advance or otherwise, social security and taxes, the Client will have the right to seek recovery from the Contractor for the entire amount, to be increased by statutory interest from the moment of payment by the Client.
20.12. If the Contractor fails to comply with its obligations towards its employees pursuant to a CLA and the Client is held liable for compliance with these obligations, the Client will have the right to recover this amount in full from the Contractor increased by statutory interest from the moment of payment by the Client.
20.13. If the Contactor and/or any third parties engaged by it cannot or can no longer comply with their statutory payment obligations, the Contractor will be obliged to notify the Client thereof in writing within five working days from the day inability to pay arose. The Contractor will be in default towards the Client by operation of law if it fails to do so. In such cases, the Client will have the right to dissolve all or part of the agreement without requiring further notice of default or judicial intervention and it will then have the right to claim compensation.
20.14. If it becomes clear that this Contractor and/or the third parties engaged by it at the work qualify as self-employed persons, the Contractor will be obliged to send the Client a valid “Declaration of Independent Contractor Status” and a copy of an identity document.
Article 21 Quality, Environment and Working Conditions
21.1. The subcontractor is responsible for the health, safety and wellbeing of the employees deployed by the Contractor, third parties or subcontractors. It is required to implement the measures prescribed (by law) for the work. This also includes compliance with general instructions, requirements and directions issued by the Client, the Site Management and government agencies.
21.2. The Contractor is required to implement measures to prevent soil pollution or environmental damage during the performance of the activities or the transport of materials or equipment. If soil pollution or environmental damage nevertheless occurs, the Contractor will be obliged to implement appropriate measures. The Contractor notifies the Client immediately and restores the original situation for its own account. The Contractor will indemnify the Client against third-party claims in this connection.
21.3. The Contractor must comply strictly with environmental regulations and statutory requirements and guarantees that it is prepared for possible environmental damage and emergencies. It will ensure that such is prevented and it will implement preventative measures.
21.4. Any environmental damage, accidents, near accidents and other emergencies, will be notified immediately to the Client by the Contractor.
Pagina 17 van 20
Article 22 Dispute settlement / Applicable law
22.1. All disputes, including disputes that are considered to be a dispute by only one of the parties, pursuant to this agreement or agreements that follow from it or otherwise, which arise between the Contractor and the Client, are settled between the Contractor and the Client in accordance with the dispute settlement rules, and, at any rate, if those cannot be applied or if no dispute settlement rules have been agreed, these disputes will be submitted to the competent court in Utrecht.
22.2. This agreement is governed by Dutch law; the applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is excluded.
Article 23 Delivery, transport and risk
23.1. Delivery takes place ex works, unless otherwise agreed.
23.2. Damage that arises during unloading is for the Contractor’s account.
23.3. Goods must be packed properly.
23.4. Transport and packaging material must be removed by the Contractor.
23.5.The goods will be delivered by the Contractor as stated in the agreement and the goods must be delivered to the construction site if that place of delivery is not stated expressly.
23.6. Delivery must take place in a timely manner. If delivery does not take place in a timely manner, the Contractor will be in default without further notice of default and it will be obliged to compensate the loss.
23.7. The Contractor is obliged to deliver at the delivery time included in the agreement or, at any rate, in accordance with the delivery schedule agreed between the parties.
23.8. The Client has the right to call deliveries depending on the progress of the activities, which does not entitle the Contractor to additional payment or further compensation.
23.9. If delivery is not made in a timely manner, the Client will have the right to dissolve the agreement extrajudicially without the Contractor being able to claim any compensation. Delivery will take place including the required documentation such as guarantee certificates, inspection and audit reports.
Article 24 Transfer of ownership, transfer of risk.
24.1. Ownership of the goods to be delivered or manufactured will be deemed to have already passed to the Client as soon as the Contractor has started processing them or has received them from third parties or has manufactured them. In all other cases, ownership passes at the moment of approval following delivery at the place of delivery after acceptance. If goods and/or items of property are not approved, these will remain the property of the Contractor and remain for its risk. Any payment that have already been made will be refunded and credited.
24.2. Delivery is not accepted until it has been approved. However, the Client has the right to reject the goods delivered for up to one month after the date of delivery. Approving acceptance only concerns the quantity and external condition and does not concern any defects discovered thereafter. The Client will notify the Contractor of rejection following which the Contractor will remove the rejected goods for its account and risk.
Article 25 Legislation, regulation and permits
25.1. The Contractor is required to comply with all legislation, regulations and permits.
The Contractor will compensate to the Client all damage and costs resulting from a failure to comply and indemnify the Client against third-party claims in this connection, including all government measures to enforce those statutory regulations.
25.2. The Contractor is required to arrange for its account for all permits required for its activities.
Pagina 18 van 20
Article 26 Delivery of the work, start and terms
26.1. The Contractor is obliged to commence the activities as referred to in the agreement. The work must be performed in accordance with the schedule.
26.2. The work is not considered to be delivered until it has been delivered following inspection and approval.
26.3. The activities are for the account and risk of the Contractor up to and including the date of delivery.
26.4. The Client has the right to change the sequence of the activities to be carried out if it considers this desirable in connection with the progress of the construction work, without such leading to any claim on the part of the Contractor. If the Contractor’s activities are delayed as a result of its activities, it will be required to compensate the Client for any penalties and/or discounts that are imposed on the Client by the main contractor in connection with late delivery of the part of the work by the Contractor.
26.5. The Client has the right to set off these costs and this damage against the Contractor’s invoices.
26.6. In the event the agreed planning and/or terms are exceeded, the Client will have the right to dissolve the agreement extrajudicially without being obliged to compensate losses or costs.
Article 27 Inspection and approval
27.1. The Contractor is required to perform the activities in accordance with the requirements of sound work, in accordance with the requirements of the Client and those of the Site Management and in accordance with the agreement.
27.2. Inspection, which is also referred to as ‘delivery’, in order to assess the activities, will have to be performed pursuant to a written request to that effect addressed to the Client in which the Contractor indicates on which date the work will be finished.
27.3. Inspection is intended exclusively to assess whether the Contractor has performed the activities and does not release the Contractor from its guarantee and other obligations arising from the agreement.
27.4. Inspection will take place on the day the work is completed or as soon as possible thereafter. The moment of inspection will be notified to the Contractor as soon as possible.
27.5. The Contractor has to be present in a duly represented manner unless the Client indicates that this is not necessary.
27.6. The Client will notify the Contractor as soon as possible after inspection whether the work has been accepted; whether it has been approved or rejected. In the latter case, the Client will indicate in writing, while stating reasons, which parts were rejected and the Contractor will be afforded the opportunity to repair the parts that were not approved whereafter a renewed inspection will take place. The Client has the right to suspend its payment obligation until the work has been approved.
27.7. The renewed inspection following rejection will take place in the manner set out above.
27.8. The Contractor is obliged to repair or replace the work that has been rejected or part thereof without the Client being obliged to pay an additional compensation for this purpose. The Client retains the right to dissolve the agreement as well as its right to compensation of damage and costs.
Article 28 Defects liability period
28.1. The defects liability period commences on the day after delivery of the work.
28.2. The defects liability period ends at the agreed moment or, at any rate, the defects liability period has the term that has been agreed between the principal and the Client for the entire work and, in the absence thereof, the defects liability period ends twelve months after delivery. The longest term will apply as the defects liability period.
28.3. The Contractor is obliged to remedy the defects that occur during the defects liability period at the Client’s first request within a reasonable term for the account of the Contractor.
28.4. Following the defects liability period, the work will be inspected again in order to assess whether the Contractor has complied correctly with the agreement.
Pagina 19 van 20
Article 29 Less and additional work
29.1. In derogation from Article 7:755 of the Dutch Civil Code, additional work may only be performed following the Client’s written approval, failing which the Contractor will not be entitled to payment for the additional work.
29.2. The Client is only obliged to pay for additional work instructed in writing and such only to the extent the Client receives compensation for this additional work from the principal.
29.3. Less work is determined in mutual consultation.
29.4. Activities that are required to perform the work in accordance with the nature and purport of the assignment and that are required to be able to deliver in accordance with the requirements to be imposed as regards sound work, do not qualify as additional work.
29.5. The conditions of the Main Contract for Services apply for the assessment of additional and/or less work.
29.6. The quantities are not offsettable unless otherwise included in the agreement.
29.7. The quantities included in the agreement have been stated as accurately as possible. The Contractor will be deemed to perform any additional or less work that is required.
Article 30 Legislation, permits and regulations
30.1. The Contractor will comply strictly with the legislation and regulations that apply to the work.
30.2. The permits or, as the case may, exemptions that have been granted and that relate to the work are available for inspection by the Contractor. The Contractor will comply with these permits and/or exemptions and the conditions referred to therein.
30.3. The Contractor is obliged to compensate to the Client the damage and costs that result from failure to comply with this legislation, these regulations, permits and exemptions. The Contractor will indemnify the Client against third-party claims in this connection including government measures, fines and/or levies.
30.4. The Contractor is obliged to arrange for the permits and exemptions that are required for the performance of its activities.
Article 31 Materials, tools and equipment
The Contractor will be required to arrange for its own account for all required materials, tools, equipment as well as the transport thereof. Article 32 Compulsory Identification Act (WID) and the Foreign Nationals (Employment) Act (WAV)
31.1. The Contractor and persons or third parties engaged by or for it are required to comply with the regulations of the WID and the WAV.
31.2. The Contractor refers the aforementioned persons to the regulations of the WID and the WAV.
31.3. There must always be someone present on behalf of the Client who is able to speak with the Contractor’s employees in both the Dutch and in the relevant foreign language.
31.4. The persons deployed by the Contractor must demonstrate they are allowed to work for the Contractor without restriction or, at any rate, they must hold a valid work permit if they do not have Dutch nationality, Swiss nationality or the nationality of one of the countries of the European Economic Area (EEA) with the exception of Bulgaria and Rumania.
31.5. The persons deployed by the Contractor must be able to show a valid identity document at the place of work or, as the case may be, the construction site, and, if applicable, a valid work permit. The Client has the right to check this.
31.6. Failure to comply with the requirements included in the previous paragraphs means that the Client may deny him access to the work or, as the case may be, the construction site, or remove him or have him removed.
31.7. If the Client consequently sustains a loss, the Contractor will be obliged to compensate that loss to the Client.
31.8. The Contractor is obliged to make available to the Client all documents, such as identity data, in respect of which the Client wishes to receive a copy within the context of the WID and the WAV.
31.9. The Contractor will indemnify the Client against fines imposed on the Client and losses sustained by it as a result of violation of the WID and the WAV by the Contractor and/or the persons deployed by it.
Pagina 20 van 20
Article 33 Organisation at the construction site
33.1. The Contractor is required to comply with the orders and instructions issued by the Client, its principal or authorised representative.
33.2. The Contractor must comply with the instructions and orders of the Labour Inspectorate at all times.
33.3. Public holidays or days of rest or holidays or days of rest that have been prescribed by the government or in a CLA, days’ holiday or other days off that have been determined also apply for the Contractor. This cannot lead to additional costs for the Contractor.
33.4. In case of a strike at the Client or at third parties, such will not entitle the Contractor to additional payment, price increases or compensation if it is impossible to make use of the Contractor’s services.
33.5. The Contractor performs the activities with due observance of the Client’s working hours.
33.6. The Contractor will help keep the construction site clean. It will be obliged in any event to clear up the waste that is created by its activities for its own account and in a lawful manner, in accordance with the Client’s instructions.
Article 34 Quality, working conditions and the environment
34.1. The Contractor must hold a “VCA*” or “VCA**” certificate. It will submit a copy of this certificate to the Client prior to the start of the activities.
34.2. The Contractor guarantees that:
 the persons deployed by it comply with the construction site rules and the safety regulations;
 the persons deployed by it comply with the law and the Health, Safety and Environment Plan;
 the persons deployed by it make use of personal protective equipment;
 the Safety, Health and Environment Checklist Contractors (SCC) is followed;
 it provides toolbox meetings, which are regular safety instructions;
 the rules and regulations that apply to the work are complied with;
 the workers deployed at the work comply strictly and immediately with the directions and instructions issued by the Client in connection with working conditions and safety;
 the directions and instructions issued by the Occupational Health and Safety Service, and the Labour Inspectorate, are followed.